Wechseln zu: Navigation, Suche

Starke Verben/H

60 Bytes hinzugefügt, 13:06, 25. Feb. 2018
Ausdifferenzierung der Homographen ''hacken'' (Pumene)
<verbs lang="de">
haaren,, huur, hüüre,, gehaaren
hacken([a]), hickthäckt, huk, hüke,, gehackenhacken ([ɛ], ''EDV''), hickt, hak, häke, hick, gehackengehocken
hadern, 2. hirdst<br/>3. hird, hord, hörde, hird, gehurden, K
haften,, huft, hüfte,, gehaften
4.153
Bearbeitungen

Navigationsmenü

Gesellschaft zur Stärkung der Verben

Änderungen