Wechseln zu: Navigation, Suche

Starke Verben/H

33 Bytes hinzugefügt, 16:17, 26. Mai 2013
(entsprechend "verhunzen")
Zwiefacher Konsonantenverschub
hungern,, horng, hörnge, hirng, gehorngen, K
hunzen,, honz, hönze,, gehonzen
hupen,, hubb, hübbe,, gehubben, O2
hüpfen,, hoff, höffe,, gehoffen
192
Bearbeitungen

Navigationsmenü

Gesellschaft zur Stärkung der Verben

Änderungen