Wechseln zu: Navigation, Suche

Starke Verben/H

55 Bytes hinzugefügt, 19:26, 24. Sep. 2011
keine Bearbeitungszusammenfassung
hökern,, hork, hörke,, gehorken, K
holen,, hål, hœle,, geholen
holpern, hörlpt, hurlp, hürlpe, hörlp, gehorlpen, K
hölzeln,, hlulz, hlülze,, gehlulzen, K2
holzen, 2./3. hilzt, hulz, hülze, hilz, geholzen
204
Bearbeitungen

Navigationsmenü

Gesellschaft zur Stärkung der Verben

Änderungen